Kerala School Kalolsavam  Result :HS Arabic
  701 -  Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2316 135  FATHIMA FARHANA B 9  Koodali HSS A 5
1368 133  JUMANA HASIN K 10  KPCHSS Pattannur A 5
4101 136  FATHIMA SAFA K P 9  Mattannur HSS B 3
2028 134  FATHIMA SAHADA C P 8  EKNSGHSS Vengad B 3
4162 137  MUHAMMED SINAN N 9  Sivapuram HS C 1
  702 -  Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2330 120  RAHIBA M 10  Koodali HSS A 5
4109 122  SHAHANA U 10  Mattannur HSS A 5
4162 123  MUHAMMED SINAN N 9  Sivapuram HS B 3
1383 118  MUZAINA BINTHMOOSA 10  KPCHSS Pattannur B 3
2054 119  MUHAMMED SHAZIN V K 8  EKNSGHSS Vengad C 1
  703 -  Caption Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2323 102  NADHA RASHADA S V 9  Koodali HSS A 5
2664 103  HASEENA D 10  GVHSS Edayannur A 5
4212 105  MUHAMMED SINAN K P 10  Sivapuram HS B 3
1368 101  JUMANA HASIN K 10  KPCHSS Pattannur B 3
4095 104  SHAHALA K M 9  Mattannur HSS C 1
  704 -  Tharjama ( Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2372 103  MUHAMMED SAHAL K 9  Koodali HSS A 5
4095 105  SHAHALA K M 9  Mattannur HSS A 5
2664 104  HASEENA D 10  GVHSS Edayannur A 5
2028 102  FATHIMA SAHADA C P 8  EKNSGHSS Vengad B 3
4207 106  FATHIMATH SAFNA M 10  Sivapuram HS B 3
1374 101  SHERIN AFRA P 10  KPCHSS Pattannur C 1
  705 -  Poster Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2371 108  HILAL SALEEM 10  Koodali HSS A 5
4154 111  HASEENA M 10  Mattannur HSS A 5
1373 106  MUSSRIFA K 10  KPCHSS Pattannur B 3
2806 109  NASEEF C P 10  GVHSS Edayannur B 3
4122 110  MUHAMMAD ASLAM THOTTATHIL 9  Sivapuram HS B 3
1966 107  RASHA FEBIN K 8  EKNSGHSS Vengad B 3
  706 -  Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1236 153  MAJID K 10  KPCHSS Pattannur A 5
2333 154  MOHIYIDHEEN A 10  Koodali HSS A 5
4104 152  MUSAMIL M 10  Mattannur HSS A 5
  707 -  Padyam Chollal(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4094 163  SAHABTHABA SHERIN K P 9  Mattannur HSS A 5
1966 162  RASHA FEBIN K 8  EKNSGHSS Vengad A 5
1388 160  FATHIMATHUL MARVA T P 9  KPCHSS Pattannur A 5
1048 161  SWILA SALIH 8  Koodali HSS A 5
4175 165  FASNA K T 10  Sivapuram HS A 5
  708 -  Arabi Ganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1236 192  MAJID K 10  KPCHSS Pattannur A 5
4208 199  MUHAMMED SALIH K 9  Sivapuram HS A 5
2066 197  MUHAMMED SALMANUL FARIS
K P
8  EKNSGHSS Vengad A 5
2360 196  FASIL C 10  Koodali HSS B 3
4093 195  MUHAMMED SAHAL M 8  Mattannur HSS B 3
  709 -  Arabi Ganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4094 167  SAHABTHABA SHERIN K P 9  Mattannur HSS A 5
4177 165  MUHSINA K 10  Sivapuram HS A 5
1376 164  FATHIMATH RASILA N P K 10  KPCHSS Pattannur A 5
1048 466  SWILA SALIH 8  Koodali HSS A 5
1948 168  JUMANA P 8  EKNSGHSS Vengad A 5
  710 -  Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2323 144  NADHA RASHADA S V 9  Koodali HSS A 5
4177 186  MUHSINA K 10  Sivapuram HS A 5
  711 -  Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2323 180  NADHA RASHADA S V 9  Koodali HSS A 5
1387 178  ASLA C V 9  KPCHSS Pattannur A 5
4096 175  FATHIMA SHIFANA T K 9  Mattannur HSS A 5
4177 176  MUHSINA K 10  Sivapuram HS B 3
  712 -  Prasangam (Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2316 181  FATHIMA FARHANA B 9  Koodali HSS A 5
4210 183  MUHSINA P P 10  Sivapuram HS B 3
1368 180  JUMANA HASIN K 10  KPCHSS Pattannur C 1
4096 182  FATHIMA SHIFANA T K 9  Mattannur HSS C 1
  713 -  Quran Parayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2054 170  MUHAMMED SHAZIN V K 8  EKNSGHSS Vengad A 5
4208 171  MUHAMMED SALIH K 9  Sivapuram HS A 5
1391 174  FATHIMATH RAFILA K 8  KPCHSS Pattannur A 5
2328 173  MUHAMMED NAWAL S V 9  Koodali HSS B 3
4097 172  MUHAMMED JURAIJ C 10  Mattannur HSS B 3
  714 -  Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2316 103  FATHIMA FARHANA B 9  Koodali HSS A 5
4221 105  MARIYAM AFRA HANEEF 9  Sivapuram HS A 5
1385 101  SAHALA C 9  KPCHSS Pattannur A 5
4094 106  SAHABTHABA SHERIN K P 9  Mattannur HSS B 3
1948 104  JUMANA P 8  EKNSGHSS Vengad C 1
2664 102  HASEENA D 10  GVHSS Edayannur C 1
  715 -  Musharah
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1047 101  RIA MIRZA T 9  Koodali HSS A 5
4222 104  MUHAMMED ASHKAR 10  Sivapuram HS A 5
1376 210  FATHIMATH RASILA N P K 10  KPCHSS Pattannur B 3
4106 103  MUHAMMED NIHAL K 8  Mattannur HSS C 1
  716 -  Nikhandu Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2372 114  MUHAMMED SAHAL K 9  Koodali HSS A 5
2807 115  FATHIMATHUL MISRIYA P 10  GVHSS Edayannur A 5
4095 116  SHAHALA K M 9  Mattannur HSS A 5
2066 113  MUHAMMED SALMANUL FARIS
K P
8  EKNSGHSS Vengad B 3
4207 117  FATHIMATH SAFNA M 10  Sivapuram HS B 3
1381 112  SHARMEENA SHARAFUDHEEN 10  KPCHSS Pattannur B 3
  717 -  Sambhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4210 192  MUHSINA P P 10  Sivapuram HS A 5
2373 193  RAFNA K V 9  Koodali HSS A 5
1369 191  FARSANA K 10  KPCHSS Pattannur A 5
4101 190  FATHIMA SAFA K P 9  Mattannur HSS C 1
  718 -  Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4112 138  FATHIMATHU FARSEENA 10  Mattannur HSS A 5
1369 136  FARSANA K 10  KPCHSS Pattannur A 5
2323 130  NADHA RASHADA S V 9  Koodali HSS A 5
1948 121  JUMANA P 8  EKNSGHSS Vengad A 5
4208 122  MUHAMMED SALIH K 9  Sivapuram HS B 3
2664 125  HASEENA D 10  GVHSS Edayannur B 3