പ്രധാനപ്പെട്ടവ

സ്വയം പഠനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം

അക്കാദമികമായി വിജയം നേടിയ ആളുകള്‍ക്കുള്ള പൊതു സ്വഭാവം അവരുടെ സ്വയം പഠനത്തിലുള്ള അഭിവാഞ്ജയാണ്. സ്വയം പഠനമെന്നത് ആധുനികകാലത്ത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും സൗകര്യപ്രദവുമായ പഠനരീതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് - 19 മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ...

പ്രോംപ്‍റ്റ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് പുതുതൊഴില്‍ മേഖല

പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് - a trend setter? കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നിർമിത ബുദ്ധി സങ്കേതങ്ങളിലും സംഭാഷണകേന്ദ്രീകൃതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായ വലിയ മുന്നേറ്റം പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയിടയിൽ താല്പര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആവേശത്തിനിടയിൽ, പ്രോംപ്റ്റ്...